Coachings/Counsellingtraject 

Kennismaking
U kunt, als ouders/verzorgers, vrijblijvend een kennismakingsgesprek aanvragen.

Aanmelding
Wanneer u uw kind heeft aangemeld ontvangt u een digitale vragenlijst en de behandelovereenkomst. Daarnaast wordt er een intakegesprek gepland. In het geval ouders gescheiden zijn moeten beide toestemming geven voor het counselingtraject.

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders. We bespreken uw ervaringen met uw kind, de hulpvraag en wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van de begeleiding. Na afloop van dit gesprek ontvang ik van u de ondertekende behandelovereenkomst. In deze overeenkomst is de zakelijke informatie vastgelegd.

Coach/Counselling sessies
Een traject bestaat gemiddeld uit 5 tot 10 sessies met uw kind op mijn praktijk in Braamt. 

De duur en kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag, de aard en de complexiteit van het probleem, maar ook de betrokkenheid van ouders en inzet van zowel kind als ouders spelen hierbij een rol. De eerste sessies staan vooral in het teken van kennismaken en het opbouwen van een vertrouwensband. Samen met uw kind ga ik op zoek naar zijn of haar hulpvraag. Uw kind krijgt inzicht in eigen kwaliteiten en vaardigheden, het ontdekken van grenzen en mogelijkheden. Waar ligt je passie en je motivatie. Uiteraard gaan we het nieuwe gedrag samen oefenen. Uiteraard is ook terugvalpreventie een onderdeel van het traject. Met wat meer tijd tussen de sessies gaat uw kind toepassen wat er ontdekt is en bespreken we de moeilijke momenten of situaties waarin het nog niet lukte.

Een mooi voorbeeld uit de praktijk: een coachee schilderde bij mij haar gevoel 'verlegen'. Ze had geen idee hoe dat er uit moest zien. "Alles is goed, zei ik, niemand weet hoe jouw verlegen eruit ziet. Doe het maar op gevoel zonder te denken". Ze begon dapper. Halverwege riep ze verbaasd uit: 'Goh, mijn verlegen ziet er helemaal niet zo verlegen uit".

 'Goh, mijn verlegen ziet er helemaal niet zo verlegen uit"

Bij vragen zal ik tussentijds contact met u opnemen. Tijdens het traject kan het wenselijk zijn om contact te leggen met andere personen, bijvoorbeeld de leerkracht. Dit gebeurt alleen in overleg met en ná toestemming van het kind/de jongeren en de ouders. 

Tussenevaluatie

Na ongeveer 3 à 4 sessies met uw kind vindt een tussenevaluatie met de ouders plaats. We bespreken het proces en het verloop van het verdere traject. Daarnaast bespreken wij hoe u als ouder, het proces van uw kind zo goed als mogelijk kunt ondersteunen. Inhoudelijke zaken worden alleen met toestemming van uw kind besproken.

Vervolg counseling sessies

Het aantal sessies dat nog volgt is afhankelijk van de behoefte van uw kind en het verloop van het proces. In overleg met u en uw kind wordt besloten wanneer het traject wordt afgerond. Er wordt gestreefd naar kortdurende behandeling en de gemiddelde duur is 5 tot 10 sessies.

Afrondingsgesprek
Het begeleidingstraject wordt afgesloten met een eindevaluatie met u en uw kind.  

Informatieverstrekking en privacy

Informatie die u en uw kind verstrekken wordt niet zonder toestemming aan derden verstrekt. In tussentijdse oudergesprekken bespreken we de voortgang van het traject van uw kind. Alleen na toestemming van uw kind komt inhoudelijke informatie ter sprake.